Apollo Slogan
This is an example of a HTML caption with a link.

REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

Novica objavljena: 15.12.2017

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je bil sprejet že lani novembra, določa vzpostavitev novega registra. To je register dejanskih lastnikov. Ta je posledica implementacije Direktive (EU) 2015/849.

Namen registra je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem omogočanje zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Register bo vodil AJPES.

Zakon navaja, da morajo podatke o dejanskih lastnikih zagotoviti vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v poslovni register Slovenije in sicer:

 • gospodarske družbe
 • zadruge
 • društva
 • zavodi
 • politične stranke
 • sindikati
 • verske skupnosti
 • ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen.

Podatkov o dejanskem lastniku ni potrebno vpisati

 • samostojnim podjetnikom posameznikom,
 • posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, odvetniki, notarji, samozaposleni v kulturi…),
 • enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati tudi zastopnik),
 • gospodarske družbe na organiziranem trgu na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavljajo ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

V register se bodo vpisali podatki o:

 • pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična številka, datum vpisa in izbrisa)
 • dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra dejanskih lastnikov

Kdo je dejanski lastnik?

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki:

 • je (ne)posredno imetnik vsaj 25 % poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju pravne osebe, ali lastništvo 25 % in ene delnice;
 • ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta ali ki na drug način nadzoruje, usmerja ali bistveno vpliva na odločitve poslovodstva.

Če se ne da ugotoviti fizične osebe kot dejanskega lastnika (npr. društva, zbornice…) se za dejanskega lastnika šteje ena ali več oseb, ki zasedaj položaj poslovodstva.

Predvideno je bilo, da se bo vpis podatkov o dejanskih lastnikih začel 19. novembra 2017, saj naj bi do tega datuma poslovni subjekti že ugotovili podatke o svojem dejanskem lastniku,  vendar je bil dostop do aplikacije omogočen šele 11. decembra. Podatki naj bi bili javnosti dostopni od 19. januarja 2018. Register bo med drugim povezal podatke z drugimi tovrstnimi registri evropskih držav, čeprav datum vzpostavitve povezave med evropskimi registri še ni znan.

Podatki bodo javni, razen podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu dejanskih lastnikov, kateri bodo dostopni le upravičencem. Ti so navedeni v 4. čl. ZPPDFT-1 , do podatkov pa bodo lahko dostopali proti plačilu. Brezplačno pa bodo dostopni organom pregona in odkrivanja kaznivih dejanj, sodiščem ter organom nadzora ter državnim organom, kadar bodo odločali o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun.

Vpis dejanskega lastnika je dolžan opraviti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba, prek spletne aplikacije eRDL. Prvi vpis mora biti narejen najkasneje do 19. januarja 2018. Novoustanovljeni poslovni subjekti bodo morali podatke vpisati v roku 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije ali davčni register, če niso vpisani v Poslovni register. Vsako spremembo podatkov o dejanskem lastniku pa bo potrebno vpisati 8 dni od nastanka spremembe podatkov.

Neizpolnjevanje obveznosti vpisa podatkov se obravnava kot prekršek, za katerega pa so zagrožene precej visoke kazni. In sicer se z globo od 6.000 EUR do 60.000 EUR kaznuje pravna oseba, z globo od 400 EUR do 2.000 EUR pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

Oglejte si še

Posebna ponudba

Za novo nastala podjetja

Vsak začetek je težak, zato skušamo podjetjem oziroma samostojnim podjetnikom začetnikom olajšati prve korake na poslovni poti.
Več o ponudbi za novo nastala podjetja »

Posebna ponudba

Za nove stranke

V kolikor ste se odločili menjati računovodski servis, za vas izvedemo enostaven in racionalen prehod.
Več o ponudbi za nove stranke »

Zakaj izbrati nas?

 • Bogate, 20 letne izkušnje na področju računovodstva.
 • Popolnoma se prilagajamo potrebam strank.
 • Preko razvejane mreže partnerjev nudimo najrazličnejše storitve.